Stichting BLEI

Stichting Branchesamenwerking Leermiddelen en Examenproducten Infratechniek (BLEI) is een landelijk samenwerkingsverband dat zich sterk maakt voor het opleiden van vakmensen voor de infratechniek op MBO niveau. In Stichting BLEI werken brancheorganisaties, regionale netbeheerders, aannemers en 10 ROC´s (scholen voor middelbaar beroepsonderwijs) samen aan goed beroepsonderwijs infratechniek.

De ondergrondse infrastructuur vormt één van de belangrijkste pijlers waar de Nederlandse samenleving op steunt. Deze ondergrondse infrastructuur is ook één van de betrouwbaarste in de wereld. De netbeheerders, ontstaan door fusies van regionale en lokale nutsbedrijven, hebben de wettelijke taak te zorgen voor de aanleg, beheer en onderhoud van netten voor de distributie van energie (gas en elektra) en water. Warmtebedrijven zorgen voor de aanleg, beheer en onderhoud van netten voor de distributie van warmte en/of koude. De aannemende bedrijven leggen deze distributienetten aan. Netbeheerders moet zorgen voor leveringszekerheid, betrouwbaarheid en continuïteit van deze netten en voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers en de omgeving. De wet- en regelgeving, toezichthouders, kwaliteit-, veiligheid- en hygiënische instructies en ontwikkelingen zoals energietransitie, vergen adequaat opgeleid personeel.

Medio 2014 besloten diverse organisaties die werkzaam zijn bij de aanleg, onderhoud en beheer van de ondergrondse infrastructuur en een aantal ROC’s om samen te werken aan het opleiden van vakmensen voor de sector. Uit dit initiatief is Stichting BLEI ontstaan. Doel van de samenwerking is het realiseren van uniforme en kwalitatief goede leermiddelen en examenproducten voor mbo- niveau 2, 3 en 4.

BLEI is het gelukt om vanaf het schooljaar 2016-2017 uniforme opleidingen infratechniek voor het MBO aan te bieden. Deze opleidingen sluiten aan bij de belevingswereld van de doelgroep, mbo-studenten infratechniek. Uitvoerende werknemers, (eerste) monteurs en technici infratechniek, worden opgeleid volgens de eisen uit de kwalificatiedossiers Infratechniek en Infratechniek Kader. ROC’s voeren deze opleidingen uit in samenwerking met leerbedrijven en praktijkwerkplaatsen. Alle aangesloten ROC’s gebruiken het opleidingsmateriaal van BLEI en de exameninstrumenten van Examenservice MEI.

BLEI wil de nieuwe opleidingen steeds verder verbeteren. Het opleidingsmateriaal wordt periodiek geëvalueerd en verbeterd op basis van feedback en actuele ontwikkelingen. Het streven is om kwalitatief hoogwaardige opleidingen op mbo- niveau 2, 3 en 4 te ontwikkelen die aansluiten bij de beroepspraktijk van energie-, water- en warmtebedrijven en aannemende bedrijven. Ook wil ze een doorlopende leerlijn VMBO – MBO – HBO realiseren.

Samenwerkende partners willen graag dat meer jeugdigen kiezen voor een opleiding in de infratechniek. Goede opleidingen dragen hieraan bij en stimuleren dat docenten en praktijkopleiders samenwerken aan toekomstige vakmensen.

Dit alles om er voor te zorgen dat de Nederlandse ondergrondse infrastructuur één van de betrouwbaarste in de wereld blijft.

De deelnemende bedrijven in de Infratechniek kunt u de website van onderstaande organisaties vinden.

VONG van Bouwend Nederland

Namens de vakgroep hebben zitting in het bestuur de heer Harold Lever (voorzitter) en adviserend mevrouw Bernadette Maat – de Boer

O&O-fonds Netwerkbedrijven

Namens het fonds heeft zitting in het bestuur de heer Bart van Eggelen (secretaris)


O&O-fonds Waterbedrijven

Namens het fonds heeft zitting in het bestuur de heer Antoon van Ballegooij


Warmtenetwerk

Namens Warmtenetwerk heeft zitting in het bestuur de heer Henrie Visserman


Techniek Nederland

Namens Techniek Nederland heeft zitting in het bestuur de mevrouw Judith van Heeswijk.


GOA infra opleidingen

Namens GOA Infra opleidingen heeft zitting in het bestuur de heer Danny Ouwendijk (penningmeester).

Enexis

Namens Enexis heeft zitting in het bestuur mevrouw Agnes Flinkenflögel en/of de heer Robert Kiers

VodafoneZiggo

Namens VodafoneZiggo heeft zitting in het bestuur mevrouw Nathalie IJszenga-van der Niet

ORGANISATIE

In het bestuur van Stichting BLEI zijn alle landelijke (branche)organisaties die op één of andere manier betrokken zijn bij de Infratechniek vertegenwoordigd.

Periodiek wordt door BLEI een werkconferentie georganiseerd. Iedereen die betrokken is of belangstelling heeft bij het opleiden in de Infratechniek is hier welkom. De werkconferentie heeft de taak het beheer en onderhoud van de leermiddelen en exameninstrumenten actief te volgen en waar nodig bij te sturen. In de werkconferentie worden ook werkafspraken gemaakt voor de verschillende projectgroepen.
De leden van de werkconferentie zijn de linking pin tussen de eigen organisatie en BLEI. Zij leveren een actieve bijdrage aan de samenwerking door relevante ontwikkelingen vanuit de eigen achterban in te brengen en de eigen organisatie te informeren over activiteiten van BLEI. De werkconferentie vindt minimaal twee maal per jaar plaats of vaker indien nodig voor de voortgang.
Naast de werkconferentie kent BLEI ook een stuurgroep. Deze stuurgroep heeft als doel de belangen van de partner ROC’s te waarborgen. Het zijn de ROC’s die de wettelijke diploma’s afgeven en onder toezicht staan van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De stuurgroep wordt gevormd door vier ROC gelijkelijk verdeeld over Nederland, om de regionale inbreng te waarborgen en een vertegenwoordiger uit het bestuur van BLEI.

BLEI heeft een projectleider aangesteld om alle activiteiten van BLEI in goede banen te leiden. De projectleider voert de dagelijkse leiding uit en ondersteunt en adviseert het bestuur. De projectleider vertegenwoordigt BLEI naar buiten toe.