Stichting BLEI

Stichting Branchesamenwerking Leermiddelen en Examenproducten Infratechniek (BLEI) is een landelijk samenwerkingsverband dat zich sterk maakt voor het opleiden van vakmensen voor de infratechniek op MBO niveau. In Stichting BLEI werken brancheorganisaties, regionale netbeheerders, aannemers en opleiders (opleidingsorganisaties voor middelbaar beroepsonderwijs) samen aan goed beroepsonderwijs Infratechniek.

De ondergrondse infrastructuur vormt één van de belangrijkste pijlers waar de Nederlandse samenleving op steunt. Deze ondergrondse infrastructuur is ook één van de betrouwbaarste in de wereld. De netbeheerders, hebben de wettelijke taak te zorgen voor de aanleg, beheer en onderhoud van netten voor de distributie van energie (gas en elektra) en water. Warmtebedrijven zorgen voor de aanleg, beheer en onderhoud van netten voor de distributie van warmte en/of koude en de Databedrijven beheren de ondergrondse en/of mobiele netwerken voor de telefonie en het internet. De aannemende bedrijven leggen deze distributienetten aan. Netbeheerders moet zorgen voor leveringszekerheid, betrouwbaarheid en continuïteit van deze netten en voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers en de omgeving. De wet- en regelgeving, toezichthouders, kwaliteit-, veiligheid- en hygiënische instructies en ontwikkelingen zoals energietransitie, vergen adequaat opgeleid personeel.

Medio 2014 besloten diverse organisaties die werkzaam zijn bij de aanleg, onderhoud en beheer van de ondergrondse infrastructuur en een aantal opleiders om samen te werken voor het opleiden van vakmensen voor de sector. Uit dit initiatief is Stichting BLEI ontstaan. Doel van de samenwerking is het realiseren van uniforme en kwalitatief goede leermiddelen en examenproducten voor mbo- niveau 2, 3 en 4.

Vanaf het schooljaar 2016-2017 biedt BLEI uniforme opleidingen infratechniek voor het MBO aan. Deze opleidingen sluiten aan bij de belevingswereld van de doelgroep, mbo-studenten Infratechniek. Uitvoerende werknemers, (eerste) monteurs en Technici in de Infratechniek, worden opgeleid volgens de eisen uit de kwalificatiedossiers Infratechniek en Infratechniek Kader. Opleiders voeren deze opleidingen uit in samenwerking met leerbedrijven en praktijkwerkplaatsen. Alle aangesloten opleiders gebruiken het opleidingsmateriaal van BLEI en de exameninstrumenten van Examenservice MEI.

BLEI wil de nieuwe opleidingen steeds verder verbeteren. Het opleidingsmateriaal wordt periodiek geëvalueerd en verbeterd op basis van feedback en actuele ontwikkelingen. Het streven is om kwalitatief hoogwaardige opleidingen op mbo- niveau 2, 3 en 4 aan te bieden die aansluiten bij de beroepspraktijk van energie-, water- , warmte en databedrijven en de aannemende bedrijven. Ook is het doel om op termijn een doorlopende leerlijn VMBO – MBO – HBO te realiseren.

Samenwerkende partners willen graag dat meer jeugdigen kiezen voor een opleiding in de Infratechniek. Goede opleidingen dragen hieraan bij en stimuleren dat docenten en praktijkopleiders samenwerken aan toekomstige vakmensen.

Dit alles om er voor te zorgen dat de Nederlandse ondergrondse infrastructuur één van de betrouwbaarste in de wereld blijft.

De deelnemende bedrijven in de Infratechniek kunt u de website van onderstaande organisaties vinden.

VONG van Bouwend Nederland

Contactpersoon: de heer Harold Lever.

O&O-fonds Netwerkbedrijven

Contactpersoon: mevrouw Adamien van Barneveld.


O&O-fonds Waterbedrijven

Contactpersoon: de heer Antoon van Ballegooij.


Warmtenetwerk

Contactpersoon: de heer Henrie Visserman.


Techniek Nederland

Contactpersoon: mevrouw Judith van Heeswijk.


GOA infra opleidingen

Contactpersoon: de heer Danny Ouwendijk.

Enexis

Contactpersoon: mevrouw Agnes Flinkenflögel.

VodafoneZiggo

Contactpersoon: Vacant

ORGANISATIE

In het Bestuur van Stichting BLEI wordt gevormd door medewerkers die op één of andere manier betrokken zijn bij de Infratechniek. De bestuursleden zijn allemaal werkzaam binnen de verschillende disciplines/organisaties van de Infratechniek

Periodiek wordt door BLEI een Werkconferentie georganiseerd. Iedereen die betrokken is of belangstelling heeft bij het opleiden in de Infratechniek is hier welkom. De werkconferentie heeft de taak het beheer en onderhoud van de leermiddelen en exameninstrumenten actief te volgen en waar nodig bij te sturen. In de werkconferentie worden ook werkafspraken gemaakt voor de verschillende werkgroepen.

De leden van de werkconferentie zijn de linking pin tussen hun eigen organisatie en BLEI. Zij leveren een actieve bijdrage aan de samenwerking door relevante ontwikkelingen vanuit de eigen achterban in te brengen en de eigen organisatie te informeren over activiteiten van BLEI. De werkconferentie vindt minimaal tweemaal per jaar plaats of vaker indien nodig voor de voortgang.

Naast de werkconferentie kent BLEI ook een Stuurgroep. Deze stuurgroep heeft als doel de belangen van de partner opleiders te waarborgen. Het zijn de opleiders die de wettelijke diploma’s afgeven en onder toezicht staan van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De stuurgroep wordt gevormd door vier opleiders gelijkelijk verdeeld over Nederland, om de regionale inbreng te waarborgen en een vertegenwoordiger vanuit het bestuur van BLEI.

BLEI heeft een Projectmanager aangesteld om alle activiteiten van BLEI in goede banen te leiden. De projectmanager heeft de dagelijkse leiding binnen BLEI en ondersteunt en adviseert het bestuur. De projectmanager vertegenwoordigt BLEI naar buiten toe.