Leermiddelen

BLEI beheert en onderhoudt leermiddelen voor mbo-opleidingen Infratechniek niveau 2, 3 en 4. De leermiddelen bevat: vaktheorie, onderliggende theorie (natuur-, schei- en wiskundige en elektrotechnische onderbouwing van de vaktheorie), instrumenten voor het leren van praktijkvaardigheden en gedrag/houding in de beroepspraktijk (het deel Beroeps Praktijk Vorming – BPV) en voortgangstoetsen.

De inhoud van de leermiddelen voldoet aan de inhoud van kwalificatiedossiers en keuzedelen. Hierin zijn kennis, vaardigheden, gedrag en houding beschreven die een beginnend beroepsbeoefenaar moet beheersen. De kwalificatiedossiers zijn opgebouwd uit kerntaken en werkprocessen.

De opleiding bestaat voor niveau 2 uit de volgende kerntaken:

 • Kerntaak 1: Aanleggen, monteren en gebruiksklaar maken van distributienetten;
 • Kerntaak 2: Verrichten van werkzaamheden aan en in bedrijf stellen van distributienetten;
 • Kerntaak 3: Onderhouden van en verhelpen van storingen in distributienetten;

Voor niveau 3 bestaat de opleiding uit de kerntaken:

 • Kerntaak 1: Aanleggen, monteren en gebruiksklaar maken van distributienetten;
 • Kerntaak 2: Verrichten van werkzaamheden aan en in bedrijf stellen van distributienetten;
 • Kerntaak 3: Onderhouden van en verhelpen van storingen in distributienetten;
 • Kerntaak 4: Organiseren van uit te voeren werk;

De niveau 4 opleiding bestaat uit de volgende kerntaken:

 • Kerntaak 1: Bereidt projecten voor en voert projectmanagement uit;
 • Kerntaak 2: Ontwerpt en onderhoudt netten;

Deze kerntaken zijn omgezet naar opleidingsplattegronden voor de verschillende uitstroomprofielen.

Keuzedelen zijn onderdeel van alle Mbo-beroepsopleidingen. Voor de opleiding niveau 2 moeten er twee keuzedelen worden gevolgd en met een voldoende worden afgesloten, voor niveau 3 drie keuzedelen.
Hieronder volgen de keuzedelen per opleiding. Studenten kunnen kiezen welke van deze keuzedelen zij willen volgen.

(1e) Monteur GasDistributie ((E)GD
of
(1e) Monteur WaterDistributie ((E)WD
of
(1e) Monteur WarmteDistributie ((E)WaD):

 • Kabel leggen;
 • Detectiemethodes Gas;
 • Detectiemethodes Warmte;
 • Onconventionele aanlegmethodes van Distributieleidingen water;
 • Assisteren bij werkzaamheden in een Gasstation;
 • Aanleg Gastransportleidingen;
 • Aanleg Watertransportleidingen;
 • Aanleg Warmte transportleidingen;
 • Spuien en desinfecteren van een Waterdistributienet;
 • Slimme meters.

(1e) Monteur LaagspanningsDistributie ((E)MLD en
(1e) Monteur MiddenspanningsDistributie ((E)MMD:

 • Verlichtingsinstallaties in ruimtes;
 • Slimme meters;
 • Openbare Verlichtinginstallaties (OVL);
 • Verkeersregelinstallaties (VRI);
 • Slimme Distributienetten;
 • Veiligstellen van MS-kabels;
 • Schakelen van MS-kabels;
 • Meten en Beproeven;
 • Hoogspanningstechniek (alleen EMMD)

Technicus Technicus Gas (TG):

 • Engineering Infratechnieken
 • Uitvoering Infratechnieken

Technicus Water (TW):

 • Engineering Infratechnieken
 • Uitvoering Infratechnieken
 • Drinkwaterdistributie

Technicus Electrotechniek (TE):

 • Engineering Infratechnieken
 • Uitvoering Infratechnieken
 • Service en Onderhoud Middenspanningsinstallaties
 • Hoogspanningstechniek

DATADISTRIBUTIE:
Het is de bedoeling om in het schooljaar 2021-2022 te starten met de volgende opleidingen in de Datadistributie:

 • monteur DataDistributie MDD
 • 1e monteur DataDistributie EMDD
 • Technicus Data

De opleidingen kunnen worden gevolgd bij het ROC Koning Willem 1 College in Den Bosch of bij het ROC MBO Amersfoort te Amersfoort.

Tarieven gebruik leermiddelen Infratechniek

De tarieven gaan in bij start van de opleiding en gelden voor de gehele opleiding inclusief twee of drie keuzedelen. De tarieven moeten voor aanvang van de opleiding aan BLEI worden betaald. Er vindt geen restitutie plaats bij voortijdig beëindigen van de opleiding.

Betalingsvoorwaarden in overleg met BLEI.

Na betaling door het leerbedrijf of de student krijgt de student via de BLEI.academy toegang tot de leermiddelen.

De nieuwe tarieven bij instroom vanaf 1 september 2022 zijn als volgt:

Tarief vanaf studiejaar 2022-2023
OPLEIDING TARIEF
Niveau 2
Monteur Gasdistributie (crebo 25768)
Monteur Waterdistributie (crebo 25768)
Monteur Warmtedistributie (crebo 25768)
Monteur Laagspanningsdistributie (crebo 25769)
Monteur Middenspanningsdistributie (crebo 25770)
Combinatie twee disiplines Niveau 2 (C2)
€ 410,00
€ 410,00
€ 410,00
€ 410,00
€ 410,00
€ 590,00
Niveau 3
1e Monteur Datadistributie (crebo 25763)
1e Monteur Gasdistributie (crebo 25764)
1e Monteur Waterdistributie (crebo 25764)
1e Monteur Warmtedistributie (crebo 25764)
1e Monteur Laagspanningsdistributie (crebo 25765)
1e Monteur Middenspanningsdistributie (crebo 25766)
Combinatie twee disiplines Niveau 3 (C3)
€ 490,00
€ 490,00
€ 490,00
€ 490,00
€ 490,00
€ 490,00
€ 700,00
Niveau 4
Technicus Eectrotechniek (crebo 25276)
Technicus Gas (crebo 25277)
Technicus Water (crebo 25590)
€ 630,00
€ 630,00
€ 630,00
MBO-certificaten
MBO certificaat monteur Aansluitingen LS (crebo C0075)
MBO certificaat monteur Aansluitingen Drinkwater (crebo C0076)
€ 300,00
€ 300,00
Doorstroom
Doorstroom MBO-certificaat naar monteur (Niveau 2) (D-cert)
Doorstroom van monteur (Niveau 2) naar 1e monteur (Niveau 3) (D)
Doorstroom van monteur Gas-, Water- en Warmtedistributie (crebo 25272) naar 1e monteur Gas-, Water- en Warmtedistributie (crebo 25267) (D)
€ 110,00
€ 110,00
€ 210,00
Diversen
Keuzedeel extra of HoogSpanningsTechniek (HST) € 150,00

Niet inbegrepen:

 • Het reguliere cursusgeld binnen het MBO
 • Vergoedingen voor boeken e.d. voor Nederlands, Rekenen en Burgerschap en Loopbaan etc.;
 • Kosten voor het gebruik van een praktijkwerkplaats
 • BTW

Nieuw Concept BLEI 2.0

BLEI werkt hard aan een nieuw concept voor de BLEI Academy. Benieuwd hoe e.e.a. eruit gaat zien? Klik dan op de onderstaande link naar de demo-omgeving. Je hoeft hier niet in te loggen maar kunt gewoon doorklikken naar de volgende pagina.
Het is de bedoeling dat in de loop van het schooljaar 2020-2021 van dit nieuwe concept gebruik kan worden gemaakt.

Aanpak

BLEI beheert en onderhoudt leermiddelen en examenproducten voor opleidingen Infratechniek op mbo-niveau 2, 3 en 4. De leermiddelen en examenproducten worden gebruikt voor het opleiden van (toekomstige) vakmensen in de beroepspraktijk en het (bij)scholen van werknemers van aangesloten branches en bedrijven. Dit zijn branches en bedrijven die werken aan aanleg, distributie, onderhoud en beheer van de ondergrondse infrastructuur in Nederland.

Zowel werknemers van bij BLEI aangesloten branches en bedrijven en docenten van de partner ROC’s worden uitgedaagd om de huidige leermiddelen, de exameninstrumenten en het examenproces naar een hoger kwaliteitsniveau te tillen. Docenten en praktijkopleiders bij leerbedrijven coachen studenten, helpen hen met hun vragen en zullen zichzelf ook verder ontwikkelen.

De verbeteringen in leermiddelen en exameninstrumenten komen voort uit feedback van gebruikers, ontwikkelingen in de branche en eventuele wijzigingen in kwalificatiedossiers.

BLEI hanteert de volgende werkwijze:

 • Inhoudsdeskundigen uit de branches en de partner ROC’s evalueren periodiek alle feedback van de gebruikers van het BLEI-opleidingsmateriaal. Uit de evaluatie volgen werkafspraken over het aanpassen van het leermiddelen.
 • Nieuwe ontwikkelingen uit de branche worden besproken in een werkconferentie. BLEI kijkt wat dit betekent voor de leermiddelen en past het materiaal waar nodig aan of ontwikkelt nieuw materiaal dat aansluit bij de actuele praktijk.

BLEI streeft naar een aanbod van opleidingsmateriaal dat aansluit bij de actuele mogelijkheden op het gebied van ICT én past bij de doelgroep van studenten op mbo-niveau 2, 3 en 4. Opleidingsmateriaal dat studenten ondersteunt en stimuleert in hun opleiding tot goede vakmensen.

Een ander streven is het neerzetten van een doorlopende leerlijn Infratechniek. Bedrijfsleven en onderwijs werken in het samenwerkingsverband BLEI samen aan een doorlopende leerlijn VMBO- MBO met mogelijkheden om een opleiding af te ronden op HBO of universitair niveau.

Downloads

Download hier overzichten van de vrijstellingsregelingen:

Download hieronder opleidingsplattegronden: